Глосарій

Наразі в цьому довіднику є 12 термінів, що починається з літери І.
І

Ідеал (від гр. idea-уявлення, ідея)
поняття моральної свідомості і категорія етики, що містить у собі вищі моральні вимоги, можлива реалізація яких особисто дала б змогу їй набути досконалості; образ найбільш цінного і величного в людині.

Ілюстрація (від лат. illustratio-освітлюю, пояснюю)
метод навчання, який передбачає показ предметів і процесів у їх символічному зображенні (світлини, малюнки, схеми тощо).

Імідж (від англ. image-образ, зображення)
враження, яке справляє людина на оточуючих, стиль її поведінки, зовнішності, її манери.

Іміджмент
Латинське слово, що означаєпрофесійна політична реклама". В даному випадку йдеться про рекламу педагога освітнього закладу"

Імпровізація (від лат. improvisus-непередбачений, раптовий)
діяльність особистості, учителя-вихователя, що здійснюється у процесі педагогічного спілкування без попередньої підготовки, осмислення.

Індивідуальність (від лат. individuum-неподільне)
людина особистість, яка відрізняється сукупністю рис, якостей, своєрідністю психіки, поведінки та діяльності, що підкреслюють її самобутність, неповторність.

Індукція (від лат. inductio-виведення)
метод дослідження, навчання, пов'язаний із рухом думки від одиничного до загального.

Інклюзія (включення)
Процес збільшення ступеня участі всіх дітей у соціальному житті, у різних програмах

Інструктаж (від лат. instructio-настанова)
метод навчання, який передбачає розкриття норм поведінки, особливостей використання методів і навчальних засобів, дотримання техніки безпеки напередодні залучення до процесу виконання навчальних операцій.

Інтенсифікація навчального процесу (від фр. intensification (intensio)-напруження)
активізація розумових можливостей особистості для досягнення бажаних результатів.

Інтернаціоналізм (від лат. inter-між і natio-народ)
моральне поняття, яким позначають поважне ставлення до інших народів, їхньої історії, культури, мови, прагнення до взаємодопомоги.

Інфантилізм (від лат. infantilis-дитячий)
затримка в розвитку організму, що виявляється в збереженні у дорослої людини фізичних і психічних рис, властивих дитячому віку.