Глосарій

Наразі в цьому довіднику є 17 термінів, що починається з літери Д.
Д

Дальтон-план
форма організації навчання, що передбачала таку технологію: зміст навчального матеріалу з кожної дисципліни розділявся на частини (блоки), кожен учень у вигляді плану отримував індивідуальне завдання, самостійно працював над його виконанням, звітував про роботу, набираючи певну кількість балів, а потім отримував наступне завдання. При цьому учителю відводилась роль організатора, консультанта. Учнів із класу в клас переводили не після закінчення навчального року, а залежно від рівня оволодіння програмовим матеріалом (З—4 рази на рік).

Девіантна поведінка-(від лат. deviatio-відхилення)
відхилення від встановлених норм моралі та права.

Дедукція (від лат. deductio-виведення)
перехід від загальних понять про предмет певного виду до окремого, часткового знання.

Демократизація виховання
принципи організації виховної системи, які передбачають децентралізацію, автономізацію навчально-виховних закладів, забезпечення співпраці вихователів і вихованців, урахування думки колективу й кожної особистості, визначення людини як вищої природної і соціальної цінності, формування вільної творчої особистості.

Демонстрація
метод навчання, який передбачає показ предметів і процесів у їх натуральному вигляді, динаміці.

Державний стандарт освіти
сукупність єдиних норм і вимог до рівня освітньої підготовки у певних навчально-виховних закладах.

Дефініція (від лат. definitio-визначення)
коротке логічно вмотивоване визначення, яке розкриває суттєві відмінності або ознаки того чи того поняття.

Дзідока
Управління якістю продукції у процесі виконання роботи. Основний принцип - не беріть, не робіть і не передавайте дефекти далі. Як застосувати. Якщо дитина не засвоїла тему, а вам вже потрібно рухатися далі, можливо, є резон знайти час і попрацювати з нею окремо, щоб допомогти дитині заповнити прогалини.

Дидактика (від гр. didaktikos-навчаю)
галузь педагогіки, яка розробляє теорію освіти й навчання.

Дисертація (від лат. dissertatio—дослідження)
наукова робота, виконана з метою її публічного захисту для здобуття ступеня.

Дискусія (від лат. discussio-розгляд, дослідження)
метод навчання, спрямований на інтенсифікацію та ефективність навчального процесу за рахунок активної діяльності учнів (студентів) у пошуках наукової істини.

Диспут
прийом (щодо методу переконування) формування переконань і свідомої поведінки шляхом суперечки, дискусії у процесі вербального спілкування з членами первинного колективу чи іншої групи.

Дисципліна (від лат. disciplina-учення, виховання, розпорядок)
певний порядок поведінки людей, що забезпечує узгодженість дій у суспільних відносинах, обов'язкове засвоєння й виконання особистістю встановлених правил.

Діагностика психолого-педагогічна (від гр. diagnostikos-здатний розпізнавати)
галузь психології та педагогіки, яка розробляє методи виявлення індивідуальних особливостей і перспектив розвитку та виховання особистості.

Догматизм (від гр. dogma-учення, яке приймається за незаперечну істину)
спосіб засвоєння Й застосування знань, при якому те чи інше вчення або положення сприймається як закінчена, вічна істина, правило, що застосовується без урахування конкретних умов життя.

Домашня навчальна робота
форма організації навчання, яка передбачає самостійне виконання учнями (студентами) навчальних завдань у позааудиторний час (безпосередньо вдома, в групах подовженого дня та ін.)

Доцент (від лат. docens-той, який навчає)
вчене звання викладача вищого навчального закладу.