Глосарій

Наразі в цьому довіднику є 17 термінів, що починається з літери М.
М

Магістр (від лат. magister-начальник, учитель)
академічний ступінь, що присвоюється у вищих навчальних закладах.

Магістратура (від лат. magistratus-сановник, начальник)
керівний орган у вищих навчальних закладах, які здійснюють підготовку магістрів.

Майстерність педагогічна
досконале творче виконання учителем-вихователем професійних функцій на рівні мистецтва, результатом чого є створення оптимальних соціально-психологічних умов для становлення особистості вихованця, забезпечення високого рівня інтелектуального й морально-духовного розвитку.

Медіація
Одна з найпопулярніших форм урегулювання конфліктів.

Мейкерство
Здатність щось створювати власноруч. Ігрова технологія, яку базовано на творчих засадах.

Мейнстримінг
Передбачає розширення соціальних контактів між дітьми з обмеженими можливостями здоров'я та їхніми ровесниками.

Менталітет (від нім. Mentalitnet, від лат. mentis-напрям думок, душевний склад, душа, розум, мислення)
світосприймання, світовідчуття, бачення себе у світі, особливості прояву національного характеру, своєрідність вдачі, ставлення до навколишнього світу.

Мета виховання
ідеальне передбачення кінцевих результатів виховання.

Метаплан
Графічна ілюстрація дискусії. Методика структурування групових обговорень і вироблення ефективних колективних рішень. Сутність дискусії зводиться до створення (розроблення) під час обговорення проблеми плаката, який має назву «метаплан».

Методи виховання (від гр. methodos-спосіб, шлях)
способи впливу вихователя на свідомість, волю і поведінку вихованця з метою формування в нього стійких переконань і певних норм поведінки.

Методи дослідження
способи, прийоми та процедури емпіричного і теоретичного пізнання явищ та процесів педагогічної дійсності.

Методи навчання
упорядковані способи діяльності вчителя й учнів, спрямовані на ефективне розв'язання навчально-виховних завдань.

Мобінг
Психологічний терор, тиск, цькування співробітниками свого колегу.

Молодіжна субкультура
культура певного покоління молоді, яка вирізняється спільним стилем життя, поведінки, групових норм, цінностей та інтересів.

Моніторинг (від англ. monitoring, від лат. monitor-той, хто наглядає, спостерігає)
1) спостереження, оцінка і прогноз стану навколишнього середовища у зв'язку з господарською діяльністю людини; 2) збір інформації засобами масової комунікації. 3) спостереження за навчальним і виховним процесами з метою виявлення їх відповідності бажаному результату чи попереднім припущенням.

Мораль (від лат. moralis-моральний, від moris-звичай)
одна з форм суспільної свідомості; система поглядів і уявлень, норм і оцінок, що регулюють поведінку людей.

Мотиви навчання (від фр. motif, від лат. moveo-рухаю)
внутрішні психічні сили (рушії), які стимулюють пізнавальну діяльність людини. Види мотивів: соціальні, спонукальні, пізнавальні, професійно-ціннісні, меркантильні.