Глосарій

Наразі в цьому довіднику є 18 термінів, що починається з літери К.
К

Канбан
З японської означаєвивіска". Спеціальні сигнальні картки допомагають виконувати потрібні завдання в потрібній кількості і в потрібний час. Застосовують для реалізації принципу"точно вчасно".

Категорії дидактики (від гр. Kategoria-ствердження, основна й загальна ознака)
загальні поняття, що відображують найбільш суттєві властивості та відношення предметів, явищ об'єктивного світу; розряд, група предметів, явищ, які об'єднані спільністю певних ознак.

Кафедра (від гр. kathedra-сидіння, стілець): 1) місце для викладача, промовця; 2) у вищих навчальних закладах
основний навчально-науковий підрозділ, що здійснює навчальну, методичну і науково-дослідну роботу з однієї або кількох споріднених дисциплін.

Квест
Вид інноваційного навчання з елементами традиційного виду навчання, у якому використовують методи стимулювання засобами рольової гри, що дозволяє учням знаходити необхідну інформацію, піддавати її аналізу, систематизувати, розв'язувати поставлені завдання , формувати ключові компетентності.

Кейс-метод
Метод ситуаційних вправ, можливість наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів. Види: випадок, вправа, ситуація.

Кібербулінг
Приниження за допомогою мобільних телефонів, Інтернету, інших електронних пристроїв.

Класифікація методів
класифікація, що передбачає групування методів навчання залежно від джерел інформації, логіки мислення, рівня самостійності в процесі пізнання.

Класний керівник
педагог, який здійснює безпосереднє керівництво первинним учнівським колективом.

Клонування (від гр. klon-паросток, пагін)
метод вирощування біологічних організмів з однієї клітини із застосуванням клітинної культури.

Колектив
соціально значуща група людей, які об'єднані спільною метою, узгоджено діють у досягненні означеної мети та мають органи самоврядування.

Компонент навчального плану (шкільний)
перелік навчальних дисциплін, які можуть бути включені до робочого навчального плану за рішенням ради школи (гімназії, ліцею).

Консалтинг (освітній)
Надання освітніх консультацій учасникам освітнього процесу, які пов'язані з навчанням, викладанням та управлінням у навчальних закладах

Консиліум педагогічний (від лат. consilium-нарада, засідання)
нарада учителів-вихователів та психологів для з'ясування причин різних систематичних відхилень у поведінці вихованця й визначення науково обґрунтованих заходів його перевиховання.

Конспект (від лат. conspectus-огляд)
коротке письмове викладення змісту книги, статті, усного виступу.

Концепції виховання (від лат. conceptio-сукупність, система)
система поглядів на ті чи інші явища, процеси; спосіб розуміння, тлумачення педагогічних явищ; основна ідея теорії змісту й організації виховання людини.

Коучинг
(від анг. coaching — тренерство) - метод здійснення консалтингу й тренінгу, в якому спеціальна людина,коуч" допомагає іншим людям досягнути певної цілі в професії чи в особистому житті.

Культура (від лат. kultura-виховання, освіта, розвиток)
сукупність практичних, матеріальних і духовних надбань суспільства протягом його історії.

Куратор (від лат. curator, від curare-піклуватися, турбуватися)
1) попечитель, опікун; 2) особа, якій доручено загальний нагляд за якоюсь роботою; 3) людина, яка здійснює нагляд за навчально-виховним процесом у студентській групі.