Глосарій

Наразі в цьому довіднику є 17 термінів, що починається з літери А.
А

Авторитет батьківський (від лат. auctoritas-влада, сила)
відмітні особливості окремої людини чи групи, завдяки яким вони заслуговують на довіру і можуть мати позитивний вплив на погляди й поведінку інших людей; визнаний вплив батьків на переконання та поведінку дітей, що ґрунтується на глибокій повазі й любові до батьків, довірі до високої значущості їхніх особистих якостей і життєвого досвіду, слів та вчинків.

Автосугестія
Самонавіювання, самовплив на психіку.

Адаптація (від лат. adaptatio (adapto)-пристосовую)
здатність організму пристосовуватись до різних умов зовнішнього середовища.

Аккаунт
Особистий обліковий запис, що містить інформацію про користувача, а саме його ПІБ чи просто ім'я, вік, країну, де він проживає, і обов'язково e-mail.

Акредитація (від фр. accreditation (accredo)-довіряю)
у сфері освіти-процедура визначення статусу вищого навчального закладу, підтвердження його спроможності здійснювать підготовку спеціалістів на рівні державних вимог з певного напряму (спеціальності).

Акселерація (від лат. acceleratio-прискорення)
прискорення фізичного розвитку дітей, зокрема зросту, ваги, більш раннє статеве дозрівання.

Актив (від лат. activus-діяльний, дійовий)
група вихованців, членів конкретного колективу, які усвідомлюють вимоги керівника колективу, допомагають йому в організації життєдіяльності вихованців, виявляють певну ініціативу.

Активність (у навчанні)
характеристика особливостей пізнавальної діяльності особистості, що полягає в усвідомленому використанні нею інтенсивних методів, засобів, форм оволодіння знаннями, вироблення вмінь і навичок.

Акупедія
Розділ теорії виховання та навчання дітей із вадами слуху.

Андрагогіка
Галузь педагогіки, що займається проблемами освіти, навчання та виховання дорослих

Андрагогіка (від гр. androa-доросла людина і agogge-управління)
галузь педагогіки, що займається проблемами освіти, навчання та виховання дорослих.

Аномальні діти (від гр. anomalia(anomalos)— неправильний)
вихованці, які мають значні відхилення від норм фізичного або психологічного розвитку й потребують виховання та навчання у спеціальних навчально-виховних закладах.

Артскрайбінг
Сучасна форма візуалізації навчання, тобто малювання складного змісту інформації під час її передання.

Аскетизм (від гр. asketes-подвижник)
крайній рівень помірності, стриманості, відмова від життєвих матеріальних і духовних благ, добровільне перенесення фізичних мук, труднощів.

Аспірантура (від лат. aspirans-той, хто прагне до чогось)
форма підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів.

Атракція
Привабливість, потяг однієї людини до іншої, що супроводжується позитивними емоціями

Аудіовізуальні засоби навчання (від лат. audire-слухати і visualis-зоровий)
один із засобів освітніх технологій навчання з використанням розроблених аудіовізуальних навчальних матеріалів.