Глосарій

Наразі в цьому довіднику є 7 термінів, що починається з літери Е.
Е

Екстернат (від лат. externus-зовнішній, сторонній)
форма навчання, що ґрунтується на самостійному оволодінні навчальними дисциплінами відповідно до професійної освітньої програми за обраною спеціальністю.

Елітарний (від фр. elite-краще, відбірне (лат. eligo-вибираю)
навчальний заклад, який відрізняється своїм впливом, привілейованим станом і престижем, високим рівнем освіти.

Естетика (від гр. aistesis-відчуття, почуття)
наука про прекрасне та його роль у житті людини, про загальні закони художнього пізнання дійсності, розвитку мистецтва.

Етика (від гр. еthiса-звичка, норов)
наука, яка вивчає мораль як форму суспільної свідомості, її сутність, історичний розвиток.

Етнізація виховання (від гр. ethos-народ)
насичення виховання національним змістом, що спрямований на формування національної свідомості й національної гідності особистості; формування рис національної ментальності; виховання у молоді почуттів соціальної відповідальності за збереження, примноження і життєдіяльність етнічної культури.

Етнопедагогіка
наука, що вивчає особливості розвитку і становлення народної педагогіки.

Етнопсихологія
Це наука, що досліджує: національні особливості психічних пізнавальних, емоційно-вольових процесів, а також стани і властивості особистості представників конкретних етнічних спільнот; соціально-психологічні процеси і явища, що виникають серед конкретних націй і народів; етнічну свідомість і самосвідомість, національні цінності та орієнтації, національні очікування, національний характер