Глосарій

Наразі в цьому довіднику є 12 термінів, що починається з літери Ф.
Ф

Фактори виховання (від лат. Factor-той, що робить)
об'єктивні та суб'єктивні чинники, які впливають на визначення змісту, напрямів, засобів, методів, форм виховання.

Фетиш (від фр. fetiche-амулет, чаклунство):
1) неживий предмет, який, на думку віруючих, наділений надприродною магічною силою і слугує об'єктом релігійного поклоніння; 2) предмет сліпого поклоніння.

Флеш-моб
Це заздалегідь спланована масова акція, зазвичай організована за допомогою Інтернету або інших сучасних засобів комунікації, у якій значна кількість людей оперативно збирається у громадському місці, протягом декількох хвилин виконує заздалегідь узгоджені дії і потім швидко розходиться.

Форми навчання (від лат. forma-зовнішність, устрій)
чітко виражена в часі й просторі організація навчальної діяльності учнів, пов'язана з діяльністю вчителя: белл-ланкастерська - форма організації навчання, яка полягає в тому, що один учитель керував навчальною діяльністю великої групи учнів (200—250 осіб), залучаючи до цієї роботи старших учнів (моніторів); учитель спочатку навчав моніторів, а потім вони в малих групах навчали своїх товаришів (взаємне навчання); бригадно-лабораторна - форма організації навчання, яка полягає в тому, що клас ділиться на бригади (по 5—9 осіб), на чолі яких стоять обрані бригадири; навчальні завдання дають на бригаду, яка має працювати над їх виконанням; успіхи навчальної праці визначають за якістю звіту бригадира; групова - навчання вчителем групи учнів, які перебувають на різних рівнях вікового й розумового розвитку без дотримання розкладу та регламенту; індивідуальна - навчання вчителем лише одного учня. Форми роботи класного керівника-індивідуальна, групова, фронтальна, словесна, практична, наочна.

Формування (від лат. formo-утворюю)
становлення людини як особистості, яке відбувається в результаті розвитку та виховання і має певні ознаки завершеності.

Функції класного керівника
забезпечувати умови для всебічного гармонійного розвитку школярів, координувати діяльність усіх вихователів щодо здійснення національного виховання, вивчати індивідуальні особливості учнів класу, організовувати первинний дитячий колектив, турбуватися про зміцнення та збереження здоров'я школярів, формувати навички старанності та дисциплінованості школярів, організовувати позакласну виховну роботу, проводити роботу з батьками, домагатись єдності вимог до вихованців, вести документацію класу.

Функції колективу
організаторська, стимулювальна, виховна.

Функції навчання (від лат. functio-виконання, звершення)
функції, які передбачають виконання освітньої, виховної та розвивальної дій.

Функції педагогіки (від лат. functio-виконання, звершення)
чітко окреслені напрями й види діяльності, пов'язані із завданнями всебічного гармонійного розвитку особистості.

Функції сім'ї
біологічна (репродуктивна), соціальна, економічна.

Функція (від лат. ї functio-виконання, звершення)
спосіб діяння речі або елемента системи, спрямований на досягнення певного ефекту. Функція сім'ї спрямована на вирішення біологічних (репродуктивних), соціальних та економічних завдань у системі продовження роду.

Фуркація (від лат. furcatus-роздільний)
побудова навчальних планів у старших класах загальноосвітніх навчально-виховних закладів за певними профілями-гуманітарним, фізико-математичним, природничим та ін.-з наданням переваги тій чи тій групі навчальних дисциплін.